ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

 

 

 

 

Για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:

 • Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος
 • Παραγωγή και διάθεση ασφαλτομιγμάτων
 • Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση έτοιμων κονιαμάτων
 • Κοπή, επεξεργασία και διάθεση προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη
 • Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών.

Ο συνεχής έλεγχος και η εποπτεία στην εφαρμογή του ISO 9001:2015 διασφαλίζουν:

 • Τη σταθερή ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων
 • Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης.

Επίσης, χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιημένες με CE πρώτες ύλες:

 • Τσιμέντα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 197
 • Υδράσβεστος υψηλής καθαρότητας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 459
 • Αδρανή που φέρουν σήμανση CE για τη χρήση τους σε έτοιμο σκυρόδεμα (ΕΝ 12620), ασφαλτικά (ΕΝ 13043) και κονιάματα (ΕΝ 13139)
 • Χημικά πρόσμικτα πιστοποιημένα με CE από τους μεγαλύτερους παραγωγούς διεθνώς.

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει ενσωματώσει στις παραγωγικές της διαδικασίες ένα πλήθος ελέγχων και κανόνων προκειμένου να διασφαλίσει την σταθερή και υψηλή ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων της, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Όλες οι μονάδες παραγωγής διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για αυτόματη καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας. Όλοι οι αυτοκινούμενοι αναμικτήρες διανομής έτοιμου σκυροδέματος και υποστρωμάτων δαπέδων είναι εφοδιασμένοι με ανεξάρτητο σύστημα δοσολογίας χημικών προσμίκτων με στόχο την αποφυγή χρήσης επιπλέον νερού στο εργοτάξιο ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και οι έλεγχοι των πρώτων υλών γίνονται στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου στο Χορδάκι Χανίων, ενώ πραγματοποιούνται πυκνοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι των πρώτων υλών και όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.