έτοιμο σκυρόδεμα

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει έτοιµο σκυρόδεµα καλύπτοντας τις βασικότερες κατηγορίες έκθεσης που θέτει ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 2016) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206:2013: X0 (C12/15, C16/20), XC1 (C20/25), XC2/XC3 (C25/30) και XC4/XS1/XS2/XD1/XA1 (C30/37), καθώς και σκυροδέµατα σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις έργων ή σύμφωνα με ειδική σύνθεση του πελάτη.

Οι σύγχρονες, αυτοµατοποιηµένες µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, τα άρτια εξοπλισµένα εργαστήρια σε συνδυασµό µε την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού, παρέχουν στην εταιρία τη δυνατότητα να εξυπηρετεί κάθε απαίτηση των πελατών της. Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων επεξεργασίας αδρανών (αεροταξινοµητές) επιτρέπει την παραγωγή ειδικών ποιοτήτων σκυροδέµατος για εξειδικευµένα κατασκευαστικά έργα.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Η σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος επιτρέπει στη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά και αισθητικά τις κατασκευές, διαφοροποιώντας έτσι τη θέση της εταιρίας στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος:

Η σειρά Αρχιτεκτονικών Σκυροδεμάτων αποτελείται από το έγχρωμο σκυρόδεμα υψηλών προδιαγραφών, ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή στο χρόνο χωρίς να ξεθωριάζει, καθώς και τα διακοσμητικά σκυροδέματα δαπέδων με εκτεθειμένα αδρανή (βοτσαλωτό) και με όψη μωσαϊκού, διαχρονικής αισθητικής και υψηλής ανθεκτικότητας.

Η σειρά Τεχνικών Σκυροδεμάτων περιλαμβάνει το υδατοστεγανό σκυρόδεμα με ικανότητα ανάπτυξης κρυσταλλικών δομών στη μάζα του σκυροδέματος για την ενεργή προστασία των κατασκευών από τη διείσδυση νερού, το σκυρόδεμα υψηλής υδατοπερατότητας με μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα, το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και το σκυρόδεμα για δάπεδα αεροδρομίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ