επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η νέα εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ της εταιρίας και ο χώρος εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ βρίσκονται στο Χορδάκι Χανίων.

Ο θεσμός της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει στόχο την πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, καθώς και την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό τη διακίνησή τους πίσω στην αγορά.

Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Αποτελούνται από υλικά όπως σκυρόδεμα, σίδηρος, τούβλα, γύψος, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντος και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή και η ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και δημοσίων υποδομών, οι ανακαινίσεις κτιρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών.

Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση των ΑΕΚΚ είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους.

ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΚΚ
1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που προέρχονται από ιδιωτικά και δημόσια έργα.
2. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων.
3. Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
1. Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (άρθρο 2 ΚΥΑ 13588/725/20060).
2. Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες.
3. Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης, επεξεργασίας κλπ. μεταλλευτικών πόρων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών προϊόντων.
4. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25-30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ε.Ε.
  • Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως.
  • Το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%.