επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Από το 2019, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ της εταιρίας και ο χώρος εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ βρίσκονται στο Χορδάκι Χανίων.

Ο θεσμός της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει στόχο την πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, καθώς και την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό τη διακίνησή τους πίσω στην αγορά.

Τα ΑΕΚΚ, αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απόβλητα με υψηλή προτεραιότητα διαχείρισης, αποτελούνται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν όπως σκυρόδεμα, σίδηρος, τούβλα, γύψος, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντος και χώμα. Προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή και η ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και δημόσιων υποδομών, οι ανακαινίσεις κτιρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών.

Τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ διατίθενται στην αγορά για επαναχρησιμοποίηση σε διάφορα κατασκευαστικά έργα. Συγκεκριμένα από τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγονται άμμος Β, υπόβαση και σκύρα, αδρανή που αποτελούν προϊόντα επεξεργασίας από την μονάδα ΑΕΚΚ της εταιρίας.

Επίσης, η εταιρία συμμετέχει στην ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης -Ανακύκλωσης Α.Ε.) και τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης).

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.