ένα βήμα μπροστά

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ένα βήμα μπροστά

Πρωταρχικός στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, µε γνώµονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενώ η εταιρία δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τοµείς του έτοιμου σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και λατοµικών προϊόντων, η διάθεση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στην επέκταση της δράσης της και σε άλλους κλάδους.

Οι µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέματος, στρατηγικά τοποθετημένες σε πέντε περιοχές του νομού Χανίων, εξασφαλίζουν την άμεση κάλυψη της ζήτησης για τις γνωστές αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος. Ταυτόχρονα, υποστρώματα δαπέδων διάφορων κατηγοριών µε εξαιρετικές ιδιότητες και αυξηµένες µηχανικές αντοχές, παράγονται σε πρότυπες μονάδες της εταιρίας.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. λειτουργεί από το 2023 η νέα µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, η εταιρία διαθέτει ένα ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου και παράλληλα συµµετέχει σε λατοµείο αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων, τα προϊόντα εξόρυξης των οποίων χρησιµοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων και κονιαµάτων.

Η εταιρία επίσης συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και χώρο εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ.

Το πλήρως αυτοµατοποιηµένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων FINOMIX, διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ η μονάδα κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών λίθων FINOMARM, προσφέρει στον καταναλωτή καλαίσθητες λύσεις για τη διακόσµηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001∶2015, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2015, και σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το ISO 45001:2018.

Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας, η εργαστηριακή υποδοµή της, ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισµός και η συνεχής τεχνολογική υποστήριξη, είναι οι παράγοντες που καθιστούν τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ισχυρή δύναμη στον χώρο της σύγχρονης κατασκευής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ