λατομικά προϊόντα

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει λατοµικά προϊόντα (άµµο, χαλίκι, γαρµπίλι, σκύρα, ογκόλιθους κ.ά.), προϊόντα εξόρυξης από το ιδιόκτητο λατοµείο μαρμάρου και το λατομείο αδρανών υλικών στο οποίο συµµετέχει, τα οποία χρησιµοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων και κονιαµάτων και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών έργων.

Όλα τα λατοµικά προϊόντα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002, EN 13043:2002 και EN 13242:2002, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή τους.

Επίσης, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει αδρανή υλικά (άμμος Β, υπόβαση, σκύρα) τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία στη μονάδα ΑΕΚΚ της εταιρίας.