λατομικά προϊόντα

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει λατοµικά προϊόντα (άµµο, χαλίκι, γαρµπίλι, σκύρα, εξειδικευµένα αδρανή κ.ά.), προϊόντα εξόρυξης από το ιδιόκτητο λατοµείο μαρμάρου και το λατομείο αδρανών υλικών στο οποίο συµµετέχει, τα οποία χρησιµοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων και κονιαµάτων και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών έργων.

Όλα τα λατοµικά προϊόντα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, EN 13043 και EN 13242, όπως επιβάλλεται υποχρεωτικά με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386) για να διασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή τους.